120922-001-CARIB Ang kapitbahay ay malayo sa kanyang asawa