Ang pulang upuan ay ipinagtapat ko sa iyo ang aking pagmamahal