2 em nhân viên phục vụ sếp như vua trong chuyến công tác....